Gerrit van der Veen

Gerrit van der Veen

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Eliëtte Vaal

Eliëtte Vaal

Advocaat IP & Technology

Bekijk volledig profiel »

Bart Roozendaal

Bart Roozendaal

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Vincent Bergwerf
Maria van der Velden

Maria van der Velden

Advocaat Europees en Mededingingsrecht

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

ICT-ers: pas op met dialoog ACM!

Dit blog is in samenwerking geschreven met Sabina Smallegange. Gisteren heeft het Openbaar Minister (“OM”) in navolging van de aankondiging van de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) bevestigd een onderzoek te hebben gestart naar de fraude, corruptie en prijsafspraken in de ICT- sector die aan het licht zijn gekomen door Zembla. De ACM heeft bevestigd […]


Kwalificatie van het strekkingsbeding in mededingingsbeperkende overeenkomsten: nader onderzoek vereist!

In het mededingingsrecht bestaat van oudsher een onderscheid tussen enerzijds afspraken tussen ondernemingen die als doel hebben de mededinging te beperken (zogenaamde ‘strekkingsbedingen’), en anderzijds afspraken die tot gevolg hebben dat de mededinging wordt beperkt. Artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (“VWEU”) verbiedt immers overeenkomsten die ‘ertoe strekken of ten […]


Commissarissen: houdt u toezicht op de nakoming van boekhoud- en deponeringsplicht?

Het bestuur van een vennootschap is op grond van de wet verplicht een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op te bewaren. Dat moet op zodanige wijze gebeuren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon daaruit kunnen worden gekend. Verder is het bestuur verplicht om […]


De Hoge Raad legt uit… (bestuurders-)aansprakelijkheid van een bemiddelaar

Een bestuurder van een vennootschap kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor een wanprestatie of onrechtmatige daad van de vennootschap. Daarvoor is vereist dat die bestuurder een persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarnaast kan een bestuurder van een vennootschap privé ook aansprakelijk zijn, wanneer hij optredend als deskundig bemiddelaar of dienstverlener, heeft gehandeld […]


Dienen aanbestedende diensten terughoudend te zijn om merken als niet-A-merk te classificeren?

Over die vraag heeft de rechtbank Den Haag op 21 augustus 2014 uitspraak gedaan. De rechtbank Den Haag is van oordeel dat in zijn algemeenheid niet geldt dat aanbestedende diensten terughoudend moeten zijn om merken als niet-A-merk te kwalificeren. Indien de aanbestedende dienst een duidelijk definitie van het begrip A-merk in de aanbestedingsstukken heeft opgenomen, […]