Geert Pijnenburg

Geert Pijnenburg

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Krista Willems

Krista Willems

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Tjinta Terlien

Tjinta Terlien

Advocaat Bouw en Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Anouk Hofman

Anouk Hofman

Advocaat Overheid en Onderneming

Bekijk volledig profiel »

Asmara Kalter

Asmara Kalter

Paralegal Bouw & Vastgoed

Bekijk volledig profiel »

Alle bloggers »

Kwalificatie van het strekkingsbeding in mededingingsbeperkende overeenkomsten: nader onderzoek vereist!

In het mededingingsrecht bestaat van oudsher een onderscheid tussen enerzijds afspraken tussen ondernemingen die als doel hebben de mededinging te beperken (zogenaamde ‘strekkingsbedingen’), en anderzijds afspraken die tot gevolg hebben dat de mededinging wordt beperkt. Artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de EU (“VWEU”) verbiedt immers overeenkomsten die ‘ertoe strekken of ten […]


Commissarissen: houdt u toezicht op de nakoming van boekhoud- en deponeringsplicht?

Het bestuur van een vennootschap is op grond van de wet verplicht een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op te bewaren. Dat moet op zodanige wijze gebeuren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon daaruit kunnen worden gekend. Verder is het bestuur verplicht om […]


De Hoge Raad legt uit… (bestuurders-)aansprakelijkheid van een bemiddelaar

Een bestuurder van een vennootschap kan onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor een wanprestatie of onrechtmatige daad van de vennootschap. Daarvoor is vereist dat die bestuurder een persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarnaast kan een bestuurder van een vennootschap privé ook aansprakelijk zijn, wanneer hij optredend als deskundig bemiddelaar of dienstverlener, heeft gehandeld […]


Dienen aanbestedende diensten terughoudend te zijn om merken als niet-A-merk te classificeren?

Over die vraag heeft de rechtbank Den Haag op 21 augustus 2014 uitspraak gedaan. De rechtbank Den Haag is van oordeel dat in zijn algemeenheid niet geldt dat aanbestedende diensten terughoudend moeten zijn om merken als niet-A-merk te kwalificeren. Indien de aanbestedende dienst een duidelijk definitie van het begrip A-merk in de aanbestedingsstukken heeft opgenomen, […]


Integriteit bij gemeenten: zoeken naar balans tussen zuiverheid & werkbaarheid

Integriteit staat flink in de belangstelling. Op donderdag 11 september 2014 kwamen lokale bestuurders en ambtenaren bijeen in het Amsterdamse Artis om zich over dit onderwerp verder te laten informeren en mee te doen aan de discussie hierover. De drie sprekers, Muel Kaptein, Hugo Doornhof en Bart Roozendaal, kozen ieder hun eigen invalshoek om het thema […]